POZA CHRYSTUSEM CZŁOWIEK JEST ZEREM

26 grudnia 2019
...
1 142 Views

Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności…i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. (List do Efezjan 2.12)

CZŁOWIEK “POZA CHRYSTUSEM” – ten, który nie uwierzył w zastępczą ofiarę Jezusa i nie przyjął Go jako swojego Pana, a więc nie narodził się z Bożego Ducha – JEST NICZYM.

Uważasz za żużel wszystkich bezbożnych na ziemi… (Psalm 119,119)

Bez względu na to, jakie zdolności, talenty i uwarunkowania posiadałby człowiek, to poza Chrystusem jest nie wartym nic bytem.

Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł… (1 List Piotra 1.24)

Wszelka ludzka sprawiedliwość i religijna pobożność to zwykłe śmieci.

Nie ma ani jednego sprawiedliwego… (List do Rzymian 3.10)

…rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt… (Księga Malachiasza 2.3)

POZA CHRYSTUSEM, ŻYCIE CZŁOWIEKA NIE MA ŻADNEGO ZNACZENIA.

Pan…nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. (Psalm 11.5)

POZA CHRYSTUSEM BÓG NIENAWIDZI CZŁOWIEKA.

Nienawiść – bardzo silne uczucie niechęci wobec kogoś lub czegoś, połączone z pragnieniem aby obiekt nienawiści spotkało coś złego.

Dziś “PRAWEM BOGA” jest Chrystus; każdy kto jest w Chrystusie jest “prawy”, a każdy kto jest “poza Chrystusem” jest człowiekiem czyniącym bezprawie.

…kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (Ewangelia Jana 3.18)

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Ewangelia Jana 3.16)

Ten werset mówi o tym że W TEN SPOSÓB Bóg okazał swoją miłość do zgubionych ludzi, że dał im rozwiązanie w postaci Jezusa Chrystusa.
Słowo “umiłował”, tłumaczy się też jak o “przyjął”.
A więc, Bóg STWORZYŁ LUDZIOM MOŻLIWOŚĆ BYCIA PRZYJĘTYMI DO JEGO SERCA W TEN SPOSÓB, ŻE DAŁ IM JEZUSA CHRYSTUSA – jako zastępczą ofiarę – ABY KAŻDY KTO W NIEGO UWIERZY MÓGŁ DO SERCA BOŻEGO SIĘ DOSTAĆ.

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (Ewangelia Jana 14.6)

POZA CHRYSTUSEM NIE MA DOSTĘPU DO BOGA.

Prawdy które tu opisuję są kluczowe dla zrozumienia powagi duchowego odrodzenia w Chrystusie Jezusie.

Szalom.

.

Share This