BOŻA PRAWDA O WŁADZY W TYM ŚWIECIE (prorocze poselstwo)

22 marca 2020
...
1 223 Views

„Władza” – możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania lub postępowania innych osób.

A zatem władza to MOŻLIWOŚĆ WYWIERANIA WPŁYWU.

…nie ma władzy, jak tylko od Boga… (List do Rzymian 13.1)

Parafraza : NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYWIERANIA WPŁYWU (na siebie lub innych ludzi) JAK TYLKO OD BOGA.

“Możliwość” :
1-zdolność (predyspozycja) psychiczna i fizyczna człowieka, dzięki której może on coś osiągnąć
2-tkwiąca w czymś i ujawniająca się w sprzyjających warunkach zdolność do działania i osiągania jakichś efektów.

A zatem władza to nie człowiek, lecz SYSTEM. System ten to określone PREDYSPOZYCJE KTÓRE POZWALAJĄ – W OKREŚLONYCH WARUNKACH SPOŁECZNYCH – WPŁYWAĆ NA INNYCH LUDZI.

Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj POMYŁKI, która wychodzi od ZWIERZCHNOŚCI:
Że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko.
Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy.
(Księga Kaznodziei Salomona [Kohelet] 10.5-7)

WSZELKA WŁADZ OD BOGA POCHODZI, ALE NIE WSZYSCY WŁADCY !!!

Będziecie więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw, i będziecie je wykonywać; ja jestem pan. (3 Księga Mojżeszowa 19.37)

JEŻELI JAKIŚ CZŁOWIEK – ZNALAZŁSZY SIĘ W SYSTEMIE WŁADZY – PODEJMUJE DECYZJE NIEZGODNE Z BOSKIMI PRAWDAMI, TO JEST DELEGATEM DIABŁA.

TO, ŻE BEZBOŻNI SĄ WŁADCAMI, NIE CZYNI ICH JESZCZE WŁADZĄ!

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. (Dzieje apostolskie 5.29)

Jako ludzie Boży, winniśmy być posłuszni jedynie Bogu oraz ludziom w systemie władzy, którzy wpływają na nas propagując Boże prawidła.

Szeroko pojęty kościół ot tysięcy lat miał różne przejścia z bezbożnymi władcami. Jedna część kościoła stała mocno na Prawdzie i była (najczęściej) prześladowana przez bezbożnych władców; a inna część kościoła kolaborowała z bezbożnymi władcami. Za czasów komunizmu, wielu przywódców chrześcijańskich współpracowało z władzami – twierdząc że są posłuszni władzy…

Dzisiaj również wielu chrześcijan ulega lękom i podporządkowuje się bezbożnym władcom, proklamując przy tym że “wszelka władza od Boga pochodzi”. Prawda jest taka, że ich dusze poszły na kompromis…

Ludzie ci (w swych lękliwych duszach) wyciągają z Biblii różne wypowiedzi (najczęściej Pawłowe) i machinalnie tworzą z nich doktrynę.
Nie zastanawiają się nad tym, że Paweł – w sprawie władz świeckich – wypowiadał się w sposób stosowny do potrzeby podległych mu kościołów.
Rozwiązywał doraźne problemy, a nie tworzył doktryn o władzy.
To wielki błąd…

A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm?
Rzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych?
A on rzekł: Od obcych. Na to Jezus: A zatem synowie są wolni.
Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; tego zabierz i daj im za mnie i za siebie.
( Ewangelia Mateusza 17,24-27 )

Jezus dał przykład podejścia do bezbożnych władców.

PRZEZ MOC I MĄDROŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO NALEŻY SOBIE “URABIAĆ” BEZBOŻNYCH WŁADCÓW!

W Boskim założeniu władza ma dwa zadania: CHRONIĆ I NAGRADZAĆ ZGODNIE Z BOŻYMI STANDARDAMI. Nic poza tym. Jeżeli władcy tego nie realizują, to są we władzy “nielegalnie”.

Z Bożego punktu widzenia to WŁADCY SĄ DLA KOŚCIOŁA, A NIE KOŚCIÓŁ DLA WŁADCÓW.

Kościele – trzeba zrobić zwrot w umysłach. Pozbyć się lęków i stanąć na Bożej Prawdzie w temacie władzy i władców.

W Imieniu Jezusa to Kościół jest teraz panem tej ziemi i to Kościół ma wyznaczać życiowe trendy.

Życzę odwagi 

.

Share This