SIEDEM POWODÓW BRAKU PIENIĘDZY U CHRZEŚCIJANINA

1 lipca 2019
...
1 402 Views

Pierwszy powód :

NIEWIEDZA W TEMACIE BOŻEGO ZAOPATRZENIA FINANSOWEGO

Wielu chrześcijan nie wie, że –

“… Pokolenie prawych będzie błogosławione.
Dostatek i bogactwo są w domu jego…” (Psalm 112,2-3)

“… znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali…” (2 List do Koryntian 8,9)

“… władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem… “ (2 List do Koryntian 9,8)

ZAOPATRZENIE FINANSOWE DLA DZIECI BOŻYCH, JEST NIE TYLKO PRAGNIENIEM BOŻEGO SERCA, ALE TEŻ DUCHOWYM PRAWIDŁEM USTANOWIONYM PRZEZ BOGA SAMEGO.

JEZUS CHRYSTUS, UMIERAJĄC ZA GRZECHY LUDZKOŚCI PONIÓSŁ NA SOBIE RÓWNIEŻ KONSEKWENCJE TYCH GRZECHÓW. JEDNĄ Z TYCH KONSEKWENCJI BYŁA BIEDA.

BIEDA NIE JEST CNOTĄ LECZ PATOLOGIĄ. DLATEGO BÓG AKTYWNIE WSPÓŁDZIAŁA ZE SWOIMI LUDŹMI W TEMACIE BOGACENIA SIĘ.

Powód drugi :

NIEWIARA W BOŻE ZAOPATRZENIE

Jest znacząca liczba chrześcijan, którzy nie wierzą w Boże zaopatrzenie finansowe.

“ Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, Pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, Co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim?” (2 Księga Samuela 23,5)

“… obietnice Boże, ile ich było, w nim ( w Chrystusie ) znalazły swoje „Tak”; dlatego też przez niego mówimy „Amen” ku chwale Bożej.” (2 List do Koryntian 1,20)

“Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają.” (List do Hebrajczyków 11,6)

NIEWIARA W BOŻE ZAPATRZENIE SKUTECZNIE NIWELUJE POSIADANĄ WIEDZĘ W TYM TEMACIE.

GDY WIESZ LECZ NIE WIERZYSZ – TO NIE MASZ!

Powód trzeci :

“MENTALNOŚĆ DZIADA”

“Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego,
Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy…“ (Psalm 82,6-7)

“Słuchajże tego, ludu głupi i nierozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie!“ (Księga Jeremiasza 5,21)

“…ciasnota jest w sercach waszych..“ (2 List do Koryntian 6,12)

“…Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami Królestwa…” (List Jakuba 2.5)

“MENTALNOŚĆ DZIADA” TO NIEROZPOZNANIE W SOBIE DZIEDZICA!

Jeżeli Boży człowiek nie uzna że jest POSIADACZEM WSZYSTKICH DÓBR BOŻYCH, to nigdy po nie nie sięgnie.

TRZEBA SIĘ UZNAĆ ZA BOGATEGO, ABY BOGACTWO POSIĄŚĆ!

DZIAD WEGETUJE – DZIEDZIC PANUJE!

Powód czwarty :

NIECHĘĆ DO ROZWIJANIA SIĘ

“…daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną…” (1 List do Koryntian 15,9)

Wielu chrześcijan nie rozwija się. Uważają, że bycie “pod łaską” zwalnia ich z osobistego rozwoju. Gdy “uczepią się” jednej formy zarobkowania, to trzymają się tego kurczowo. Gdy zaczną już robić jakiś biznes, to nie interesuje ich badanie rynku ani powiększanie swoich kwalifikacji.
Nie kształcą się i nie ryzykują w wierze. Liczą na to, że skoro Duch Święty mieszka w nich, to On będzie im ”udrażniał” życiowe drogi i nie potrzebują już rozwijać się.

“…leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona…” (Przypowieści Salomona [Księga Przysłów] 13,4)

Leń to ktoś niechętnie pracujący, unikający wszelkiego wysiłku.

Brak rozwoju, owocuje narastającą głupotą.
Chrześcijanin staje się nierozumny gospodarczo.
Nie inwestuje lud źle inwestuje.
Nie dopłaca lub przepłaca.
“Nie widzi” rzeczywistości finansowej, a więc działa chaotycznie.

“…Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa…” (5 Księga Mojżeszowa {Księga Powtórzonego Prawa] 8,18)

MAJĘTNOŚCI ZDOBYWA SIĘ. ONE NIE SPADAJĄ Z NIEBA!

NIEROZWIJANIE SIĘ TO UMIERANIE!

Powód piąty :

NIECHĘĆ DO PRACY

“…Kto nie chce pracować, niechaj też nie je…” (2 List do Tesaloniczan 3,10)

Wielu chrześcijan ma “praco-wstręt”. Albo nie chcą pracować, licząc że Bóg ich zaopatrzy, albo podchodzą do pracy jak do zła koniecznego. Rzetelność, odpowiedzialność, punktualność itp. – to dla nich obce słowa.

“…Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk….” (5 Księga Mojżeszowa [Księga Powtórzonego Prawa] 28,12)

ŹRÓDŁEM BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JEST ZASTĘPCZA OFIARA JEZUSA, A KANAŁEM JEGO NAPŁYWU JEST PRACA!

Powód szósty :

NIECHĘĆ DO OSZCZĘDZANIA

Oszczędność to rozporządzanie zasobami w taki sposób, aby możliwie najmniej ich zużyć.

Wielu chrześcijan żyje ponad stan i nazywa to życiem wiary.

“…Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie…” (Ewangelia Łukasza 14,28)

Charles Wesley powiedział:
ZARABIAJ ILE MOŻESZ
OSZCZĘDZAJ ILE MOŻESZ
DAWAJ ILE MOŻESZ
(Charles wiedział co mówi …)

OSZCZĘDZANIE, TO SPÓJNIA ZARABIANIA I DAWANIA!

Człowiek oszczędny to człowiek zdający sobie sprawę z tego, jaki cel ma zasobność finansowa.

“…cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą…” (1 List do Koryntian 10,31)

“…cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu…” (List do Kolosan 3,17)

PIENIĄDZE SĄ OD BOGA I NALEŻY NIMI GOSPODAROWAĆ TAK, ABY TO GOSPODAROWANIE ODDAWAŁO BOGU CHWAŁĘ!

ZA POSIADANE PIENIĄDZE TRZEBA DZIĘKOWAĆ BOGU TAK SAMO, JAK ZA WSZYSTKO INNE I ROZLICZAĆ SIĘ W SWOIM SUMIENIU Z KAŻDEJ WYDANEJ MONETY!

Kultura oszczędzania to efekt roztropności i mądrości.
Otwiera ona kolejne przestrzenie zaopatrzenia i poszerzenia finansowego.

Powód siódmy :

NIECHĘĆ DO DAWANIA

MASZ ABY DAWAĆ!

Jeżeli chrześcijanin nie rozumie tego, znaczy to że działają jeszcze w jego duszy demoniczne siły.

Marcin Luter powiedział:
OSTATNI NAWRACA SIĘ PORTFEL. GDY PORTFEL JEST NAWRÓCONY, TO CAŁA DUSZA CHRZEŚCIJANINA JEST NAWRÓCONA.
[to wielka Prawda…]

NIECHĘĆ DO DAWANIA TO EFEKT CHCIWOŚCI (która jest BAŁWOCHWALSTWEM), LĘKÓW, TROSKI, NIEPOSŁUSZEŃSTWA I GŁUPOTY.

“…kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie…” (2 List do Koryntian 9,6)

DAWANIE TO NAJPROSTSZA DROGA DO WŁASNEGO ROZWOJU FINANSOWEGO!

CHRZEŚCIJANIE NIE MAJĄ BO NIE DAJĄ!

………………………………………………………………………………………

Cóż zatem powiedzieć ???

Jeżeli masz problemy finansowe, a nie chcesz ich mieć – to zapraszam do pokuty.

Artur Ceroński

.

Share This