Niebiańscy Mędrcy

5 września 2015
...
2 691 Views

Ks. Psalmów 111,10

,,Początkiem mądrości jest bojaźń Pana;Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy…,,

Mądrość, to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. Mądrość, to również umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Mądrość oznacza także zdolność do działania nacechowanego głębokim, zaangażowaniem, zwiększającego w długiej perspektywie czasowej nie tylko dobro własne, ale też dobro ogólne . A zatem to właśnie Mądrość sprawia że:

1-człowiek potrafi uwolnić umiejętność oceniania spraw z jak najszerszej i możliwie jak najbardziej obiektywnej perspektywy.

2-człowiek potrafi uwolnić umiejętność panowania nad własnymi emocjami i popędami.

3-człowiek potrafi uwolnić sprawny mechanizm psychicznego podejmowania decyzji.

 

Przypowieści Salomona ( Księga Przysłów ) 8,22-31

,,Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas, igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.”

Powyższy tekst mówi o Bożej Mądrości. Widzimy wiec że mądrość Boża to POCZĄTEK WSZYSTKIEGO. A zatem , BEZ PORUSZANIA SIĘ W BOŻEJ MĄDROŚCI , ŻADEN CZŁOWIEK NIE PRZEDSTAWIA W SWOICH TOKACH MYŚLOWYCH , DECYZJACH I ZACHOWANIACH ŻADNEJ WARTOŚCI .

2 List Piotra 1,3

,,Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę…”

 

Tutaj jasno nam przedstawiono, że ODRODZONY Z BOŻEGO DUCHA CZŁOWIEK, POSIADA W SWOIM DUCHU WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJE DO ŻYCIA W BOŻYCH STANDARDACH. Jeżeli napisano WSZYSTKO, to oznacza, że także MĄDROŚĆ BOŻĄ.

A więc skoro Ją posiadamy , to jak mamy Ją uwydatniać ?

Na to pytanie odpowiada kolejna część fragmentu, którym zapoczątkowałem ten artykuł –

,, POCZĄTKIEM MĄDROŚCI JEST BOJAŹŃ PANA…”

Czym jest BOJAŹŃ BOŻA ?

Ks. Przysłów (Przypowieści Salomona) 8,13

,,Bać się Pana – znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy.”

Jaśniej nie można .

A więc : POCZĄTKIEM MĄDROŚCI JEST NIENAWIDZIEĆ ZŁA, BUTY, PYCHY, ZŁYCH POSTĘPKÓW ORAZ PRZEWROTNEJ MOWY.

Wyjaśnienia :

1-ZŁO to BRAK DOBRA .

2-BUTA to WYNIOSŁOŚĆ (ponad to, czego dokonał Jezus i czego dokonuje Duch Święty) .

3-PYCHA to NIEZALEŻNOŚĆ OD BOGA .

4-ZŁE POSTĘPKI to DZIAŁANIA, UMOŻLIWIAJĄCE ZAISTNIENIE DOBRA .

5-PRZEWROTNA MOWA to mowa OBŁUDNA, FAŁSZYWA, PODSTĘPNA, DWULICOWA, HIPOKRYTYCZNA.

A NIENAWIŚĆ to bardzo silne pragnienie niechęci wobec kogoś lub czegoś, często połączone z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego.

A zatem LUDZIE PRAWDZIWIE MĄDRZY, to tacy którzy W PRAKTYCE PRZEJAWIAJĄ NIENAWIŚĆ DO POWYŻSZYCH PIĘCIU PUNKTÓW .

Każdy zaś człowiek , który nie przejawia w/w nienawiści , nie jest drożnym kanałem Bożej Mądrości , i nie należy liczyć się z jego opinią , ponieważ jest w różnym stopniu zaburzona ( tak jak on sam jest zaburzony ) . Człowiek taki nie pojmuje ,,POCZĄTKU,, rzeczy Bożych , a więc albo jest na etapie poznawania , albo jest po prostu ,,pacjentem,, – jak by nie było, w tym stanie nie może prawidłowo widzieć siebie a – co za tym idzie – pomagać innym.

A zatem, kochani: ,,…nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu.” (Przypowieści Salomona { Księga Przysłów} 4,7 ).

Szalom. Artur Ceroński.

.

Share This